446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Bài tập - Collocations về đánh giá, nhận định và suy nghĩ

post on 2020/09/06 by Admin

Bài tập - Collocations về đánh giá, nhận định và suy nghĩ

Chọn đáp án phù hợp nhất để hoàn thành những câu dưới đây

Câu 1: She ................. to the conclusion.
A. Went
B. Jumped
C. Dropped
D. Got

 

 

Câu 2: She talked to us about something ................. speculation.
A. Fuelling
B. Affecting
C. Changing
D. Deciding

 

 

Câu 3: She has a nagging ................. about the company’s financial situation.
A. Thought
B. Doubt
C. Idea
D. Opinion

 

 

Câu 4: They can wrestle ................. the financial problem.
A. To
B. Of
C. None
D. With

 

 

Câu 5: She has a ................. imagination.
A. Fertile
B. Creative
C. Precious
D. Valuable

 

 

Câu 6: Promoting that products was an ................. of judgement.
A. Mistake
B. Wrong doing
C. Error
D. Fault

 

 

Câu 7: She accepted his proposal, ................. her better judgement.
A. Unlike
B. In contrast to
C. Contrary to
D. Against

 

 

Câu 8: My sister is quick to ................. judgement on other people.
A. Unlike
B. Put
C. Pass
D. Do

 

 

Câu 9: She has a ................. judgement of the financial situation of the corporation.
A. Negative
B. Poor
C. Bad
D. Wrong

 

 

Câu 10: You shouldn’t judge this little boy ................., he is only 8 years old.
A. Strictly
B. Harshly
C. Thoughtfully
D. Easily

 

Xem kết quả