446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Làm bài tập

Bài tập So sánh cách sử dụng have và have got

post on 2020/09/04 by Admin

Chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:

 

Câu 1: My son called me yesterday and he told me that he ............. a wonderful time.
A. Is having
B. Had
C. Was having
D. Having
Đáp án đúng là: A
Câu 2: When I phoned Jim, he ............. a romantic dinner with his wife.
A. Is having
B. Had
C. Was having
D. Having
Đáp án đúng là: A
Câu 3: Mary has ............. some hamburgers. I will ask her for a hamburger.
A. Get
B. Got
C. Gotten
D. Gets
Đáp án đúng là: A
Câu 4: Mary normally ............. a hamburger for her lunch.
A. Has
B. Have
C. Have got
D. Got
Đáp án đúng là: A
Câu 5: My teacher ............. a baby yesterday.
A. Has
B. Had
C. Have
D. Was have
Đáp án đúng là: A
Câu 6: See you again soon! I hope you ............. a nice time with your family.
A. Have
B. Are having
C. Has
D. Had
Đáp án đúng là: A
Câu 7: We are going ............. a party next week.
A. Have
B. To have
C. Has
D. Have got
Đáp án đúng là: A
Câu 8: She usually ............. a brunch as she skips breakfast.
A. Have
B. To have
C. Has
D. Have got
Đáp án đúng là: A
Câu 9: I didn’t ............. a shower. I was busy working all day.
A. Have
B. To have
C. Has
D. Get
Đáp án đúng là: A
Câu 10: Do you want to ............. a cup of hot chocolate?
A. Has
B. Get
C. Have
D. Has got
Đáp án đúng là: A