446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Làm bài tập

Bài tập Should và một số cấu trúc chứa should hay gặp

post on 2020/09/04 by Admin

Chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:

 

Câu 1: ................. you arrive before 10 a.m., can you wait for me at the station because I have to finish all my works?
A. Might
B. May
C. Could
D. Should
Đáp án đúng là: A
Câu 2: ................. you go out, buy me some apples. I have nothing for the dinner.
A. Might
B. May
C. Could
D. Should
Đáp án đúng là: A
Câu 3: ................. my mom arrive, can you tell her that I will be back in a few minutes?
A. Might
B. May
C. Could
D. Should
Đáp án đúng là: A
Câu 4: If it ................., bring all the newly washed clothes in
A. Should rain
B. Rain
C. Rained
D. Had rained
Đáp án đúng là: A
Câu 5: If this conference ................. be postponed, we will have a private meeting at Cathay hotel.
A. Might
B. May
C. Could
D. Should
Đáp án đúng là: A
Câu 6: If my boyfriend ................. while I’m not in the room, tell him I will be back in a few minutes.
A. Phoned
B. Phone
C. Should phone
D. Will phone
Đáp án đúng là: A
Câu 7: All of us was surprised that our boss should ................. such aggressive words.
A. Said
B. Say
C. Says
D. Saying
Đáp án đúng là: A
Câu 8: It’s strange that Jenna ................. be late. She is a punctual person.
A. None
B. Should
C. Will
D. Would
Đáp án đúng là: A
Câu 9: ................. your boyfriend call you, what will I tell him?
A. Might
B. May
C. Could
D. Should
Đáp án đúng là: A
Câu 10: If Jenna ................. go abroad, she will buy me a sourvenir.
A. Might
B. May
C. Could
D. Should
Đáp án đúng là: A