446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Làm bài tập

Bài tập Cliché một dạng idiom đặc biệt trong tiếng Anh

post on 2020/09/04 by Admin

Chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:

 

Câu 1: Truth will .................
A. Be out
B. Be known
C. Out
D. Know
Đáp án đúng là: A
Câu 2: Lead a .................to water (but you can’t make him drink).
A. Horse
B. Cat
C. Mouse
D. Dog
Đáp án đúng là: A
Câu 3: .................is bliss.
A. Unintelligent
B. Ignorance
C. Inexperience
D. Blindness
Đáp án đúng là: A
Câu 4: Enough is as good as a ..................
A. Feast
B. Banquet
C. Dinner
D. Barbecue
Đáp án đúng là: A
Câu 5: It is not over until the fat lady ..................
A. Tells
B. Says
C. Speaks
D. Sings
Đáp án đúng là: A
Câu 6: Hindsight is a .................thing.
A. Enough
B. Good
C. Awsome
D. Wonderful
Đáp án đúng là: A
Câu 7: It is easy to be .................after the event
A. Aware
B. Intelligent
C. Wise
D. Adept
Đáp án đúng là: A
Câu 8: Look on the .................side
A. Positive
B. Good
C. Bright
D. Best
Đáp án đúng là: A
Câu 9: More pebbles on the .................
A. Seabed
B. Seashore
C. Sea
D. Beach
Đáp án đúng là: A
Câu 10: More fish in the .................
A. Seabed
B. Seashore
C. Sea
D. Beach
Đáp án đúng là: A