446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Làm bài tập

Bài tập So sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh

post on 2020/09/11 by Admin

Chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:

 

Câu 1: My Japanese class is _______ than his English class.
A. funnier
B. funny
C. funniest
D. the funny
Đáp án đúng là: B
Câu 2: This chair is _________ than the other.
A. the comfortable
B. comfortable
C. more comfortable
D. most comfortable
Đáp án đúng là: C
Câu 3: No one in my group is _______ than Duong.
A. kind
B. kinder
C. more kind
D. most kind
Đáp án đúng là: A
Câu 4: Hoang visits his parents ________ than she does
A. least
B. little
C. the less
D. less
Đáp án đúng là: D
Câu 5: If Cuong had run ________ , his brother could have caught him.
A. faster
B. fast
C. the fastest
D. more faster
Đáp án đúng là: B
Câu 6: His illness was ________ than we had thought at first.
A. more serious
B. much serious
C. serious
D. most serious
Đáp án đúng là: B
Câu 7: Nam is _______ in his class.
A. the most tall
B. taller
C. the tallest
D. more tall
Đáp án đúng là: D
Câu 8: Traveling by plane is _______ than traveling by car.
A. more fast
B. fast
C. the most fast
D. faster
Đáp án đúng là: C
Câu 9: Actually, today I feel ______ than I did yesterday.
A. worst
B. the worst
C. worse
D. bad
Đáp án đúng là: A
Câu 10: Could you speak Vietnamese _______ than, so I can understand what you mean?
A. clearly
B. more clearly
C. the most clearly
D. the clearest
Đáp án đúng là: A