446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Bài tập - Câu đề nghị và câu xin phép trong tiếng Anh

post on 2020/09/06 by Admin

Câu đề nghị và câu xin phép trong tiếng Anh

Chọn đáp án phù hợp nhất để hoàn thành những câu dưới đây

Câu 1: I .................. to have a try. I’ve never use this device before.
A. Want
B. Would like
C. Like
D. Will like

 

 

Câu 2: I .................. to know some information about this mansion.
A. Want
B. Would like
C. Like
D. Will like

 

 

Câu 3: Would you .................. to join us in our party next Saturday?
A. Want
B. Need
C. Love
D. Like

 

 

Câu 4: Would you .................. a little bit of mustard?
A. Want
B. Need
C. Love
D. Like

 

 

Câu 5: Jenna looks tired. I will .................. her a cup of hot tea.
A. Give
B. Get
C. Make
D. Offer

 

 

Câu 6: ................ I help you in solving your problem? I can do it by myself.
A. Must
B. Need
C. Will
D. Can

 

 

Câu 7: .................. I get you a cup of hot chocolate? Yes, that would be great.
A. Must
B. Need
C. Will
D. Can

 

 

Câu 8: You .................. use my phone whenever you want.
A. Must
B. Need
C. Will
D. Can

 

 

Câu 9: Could I .................. your phone?
A. Borrow
B. Borrowing
C. To borrow
D. Borrowed

 

 

Câu 10: .................. I speak to Jenna for a few minutes?
A. Must
B. Need
C. Will
D. Can

 

Xem kết quả