446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Bài tập - Cách sử dụng may và might trong tiếng Anh

post on 2020/09/06 by Admin

Cách sử dụng may và might trong tiếng Anh

Chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:

Câu 1: Is the car likely to ................?
A. Crash
B. Crashed
C. Be crashed
D. Crashing

 

 

Câu 2: Is it likely he ................ her story?
A. Believes
B. Believe
C. To believe
D. Believed

 

 

Câu 3: Do you think he ................ on time?
A. Arrives
B. Arrive
C. Arriving
D. Arrived

 

 

Câu 4: When may you ................ home? Mommy is waiting for you.
A. Have gone
B. Get
C. Have gotten
D. Gone

 

 

Câu 5: What may ................ the result of the strike?
A. Is
B. Are
C. Be
D. To be

 

 

Câu 6: 10. I may ................ you.
A. Help
B. Helped
C. Helping
D. To help

 

 

Câu 7: She might ................ to the United States.
A. Moved
B. Move
C. Have move
D. To move

 

 

Câu 8: Ann might ................ about Tim.
A. Known
B. Knew
C. Know
D. To know

 

 

Câu 9: She might ................ at the station when he arrive.
A. Be waited
B. Be wait
C. Be waiting
D. Waite

 

 

Câu 10: He might ................ in front of my door.
A. Standing
B. Is standing
C. Be standing
D. To standing

 

Xem kết quả