446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Bài tập - Cách sử dụng động từ khuyết thiếu

post on 2020/09/06 by Admin

Bài tập - Cách sử dụng động từ khuyết thiếu

Chọn đáp án phù hợp nhất để hoàn thành câu

Câu 1: Marry has to work at 9:00 am so she ____________get up at 8:00 am.
A. has to
B. have to
C. can
D. could

 

 

Câu 2: John didn’t know how to use the computer so I_________show him.
A. must
B. had to
C. can
D. can’t

 

 

Câu 3: He was a good swimmer, so he_________swim to the river bank when the boat sank.
A. could
B. can
C. would
D. was able to

 

 

Câu 4: _________ask you some questions? – OK, go ahead.
A. Shall I
B. Will I
C. Should I
D. May I

 

 

Câu 5: My car broke down so I _________come by bus.
A. had to
B. must
C. should
D. could

 

 

Câu 6: You___________take care of that cut on your hand soon, or it will get infected
A. should
B. can
C. had better
D. may

 

 

Câu 7: My husband is waiting for me. I________not be late.
A. ought to
B. may
C. had better
D. should

 

 

Câu 8: You ___________ do things like that.
A. can’t
B. couldn’t
C. had better not
D. shouldn’t

 

 

Câu 9: I__________study tonight, but I think I’ll watch TV instead.
A. ought to
B. had better
C. should
D. could

 

 

Câu 10: The neighbors are complaining. We__________turn the radio down.
A. had better
B. should
C. ought to
D. should

 

Xem kết quả