446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Bài tập - thì hiện tại đơn với tobe

post on 2020/09/22 by Admin

Bài tập - thì hiện tại đơn với tobe

Hoàn thành các câu sau bằng cách chọn đáp án đúng:

Câu 1: He........... a student.
A. do
B. are
C. is
C. does
 

 

Câu 2: What............. you do?
A. do
B. are
C. is
C. does

 

Câu 3: I................. good now.
A. do
B. are
C. is
C. does
 

 

Câu 4: ................ she in the room?
A. do
B. are
C. is
C. does
 

 

Câu 5: My parents............. farmers.
A. do
B. are
C. is
C. does
 

 

Câu 6: The bag.............. blue.
A. do
B. are
C. is
C. does
 

 

Câu 7: Where ................. he?
A. do
B. are
C. is
C. does
 

 

Câu 8: Her brothers................. sing well?
A. do
B. are
C. is
C. does
 
 
Câu 9: He.................take his brother to school.
A. do
B. are
C. is
C. does
 
 
 
Câu 10: ................... you a good cook?
A. do
B. are
C. is
C. does
 
 
 
Câu 11: ............... you cool when you..............
A. do
B. are
C. is
C. does
 
 
 
 
Câu 12: The exercises for homework................ easy.
A. do
B. are
C. is
C. does
 
 
 
Câu 13: She...............often meet him.
A. do
B. are
C. is
C. does
 
 
 
Câu 14 How often.................... you sad?
A. do
B. are
C. is
C. does
 
 
 
Câu 15: Her brothers................. sing well?
A. do
B. are
C. is
C. does
 
Xem đáp án